Preukazy energetickej hospodárnosti budov

Doteraz používaný energetický preukaz budovy hodnotil budovu z hľadiska spotrieb energií len prostredníctvom koeficientu mernej spotreby tepla eVN prípadne eVA. Tieto koeficienty v sebe obsahovali spotrebu tepelnej energie na vykurovanie priestupom a spotrebu energie vetraním so zahrnutím tepelných ziskov z vnútorných zdrojov a tepelných ziskov z oslnenia. Vytvorenie energetického preukazu budovy nebolo žiadnym spôsobom obmedzené a mohol ho teda robiť ktokoľvek.

Nový dokument, preukaz energetickej hospodárnosti budovy, na rozdiel od energetického preukazu budovy, hodnotí budovu z hľadiska všetkých energií, ktoré do budovy vstupujú. Súčasťou hodnotenia sú energie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody, vetranie a osvetlenie. Splnením požiadaviek na spotrebu menovaných energií je samotná skutočnosť na preukázanie rešpektovania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Preukaz energetickej hospodárnosti budovy nesmie byť starší ako 10 rokov a je súčasťou dokumentácie pri:

    a) výstavbe nových budov

    b) pri väčších zmenách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, ktoré ovplyvňujú ich energetickú    hospodárnosť. (Väčšie zmenou dokončenej budovy je taká zmena, ktorá prebieha na viac ako 25% celkovej plochy obvodového plášťa budovy, alebo taká zmena technických zariadení budovy s energetickými účinkami, kde východiskový súčet ovplyvnených spotrieb energií je vyššia ne 25% celkovej spotreby energie.)

   c) pri predaji alebo prenájme budov alebo ich častí v prípadoch, keď pre tieto budovy nastala povinnosť spracovať preukaz energetickej hospodárnosti podľa písmena a) alebo b).

Súčasťou preukazu musí byť u nových budov nad 1000 m2 celkovej podlahovej plochy posúdenie s ohľadom na alternatívne spôsoby vykurovania.

Preukaz energetickej hospodárnosti budov zahŕňa:

  • potrebu tepla na vykurovanie
  • potrebu tepla na vetranie a klimatizáciu
  • prípravu teplej vody a osvetlenie, vrátane pomocných energií na prevádzku jednotlivých zariadení (napr. čerpadiel).

Súčasťou preukazu energetickej náročnosti je protokol popisujúci jednotlivé časti objektu, zariadenia ovplyvňujúce výslednú energetickú bilanciu a hodnoty energetickej hospodárnosti čiastkových častí a štítok, ktorý v grafickej forme prehľadne zhŕňa výpočet vrátane klasifikácie tried energetickej hospodárnosti budovy.

Spracovanie PEHB môže vykonávať iba zákonom definovaná osoba (tzv. energetický expert) zapísaná v zozname MPO.

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti