Požiarne bezpečnostné riešenie

Požiarne bezpečnostné riešenie stavby je súčasťou stavebnej dokumentácie novej stavby alebo zmeny stavby pre stavebné konanie a to vrátane získania súhlasného stanoviska územne príslušného odboru stavebnej prevencie HZS, ak nie je zákonom alebo stavebným úradom stanovené inak.

Posúdenie a návrh jednotlivých opatrení sú vykonané v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Navrhované úpravy prispievajú k zlepšovaniu požiarne bezpečnostného stavu nového popr. rekonštruovaného objektu.

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti