Energetické audity

Povinnosť vypracovávať energetické audity je stanovená zákonom. Stručne povedané je energetický audit súbor činností, ktorých výsledkom sú informácie o spôsoboch a úrovni využívania energie v budovách a v energetickom hospodárstve. Súčasťou auditu je návrh na opatrenie, ktorá je potrebné realizovať pre dosiahnutie energetických úspor.

Obsah energetického auditu:

  • popis súčasného stavu energetického hospodárstva objektu a jeho zhodnotenie
  • stanovenie energetickej bilancie objektu
  • návrh energeticky úsporných opatrení
  • výber optimálneho variantu
  • ekonomická rozvaha
  • súhrnné stanovisko k výberu optimálnej varianty


Čo by mal investor vyžadovať od energetického auditu?

Vypracovanie energetického auditu nie je lacnou záležitosťou. Keď už je zo zákona táto povinnosť nariadená, mal by zadávateľ od spracovateľa vyžadovať kvalitný výstup. Kvalitne vypracovaný energetický audit nájde takmer v sto percentách prípadov úspory, ktorými možno znížiť prevádzkový náročnosť objektu. Navrhované opatrenia môžu byť veľakrát aj bez nákladové. Typickým príkladom môže byť správne nastavenie už existujúce automatickej regulácie, alebo posúdenie vhodnosti súčasnej sadzby odberu elektrickej energie. Podobné opatrenia môžu náklady na vypracovanie energetického auditu zaplatiť už vo veľmi krátkej dobe.
Ďalším prínosom energetického auditu je stanovenie koncepcie pre budúce investície do energetického hospodárstva, ktorá je výsledkom posúdenia niekoľkých variantov. Tým je daný predpoklad, že vynaložené investície budú smerované naozaj účelne. V neposlednom rade otvára energetický audit cestu k niektorému z dotačných programov, prípadne na financovanie projektu formou EPC.

Energy Performance Contracting (EPC), ktorá spočíva v tom, že všetky prvotné náklady spojené s realizáciou projektu energetických úspor nesie firma poskytujúca energetické služby, ktorá nesie plnú zodpovednosť za vhodnú voľbu použitej technológie, projekt, realizáciu a následnú prevádzku. Spotrebiteľ energie potom túto investíciu spláca postupne a to z dosiahnutých úspor nákladov na energiu. V praxi to znamená, že spotrebiteľ energie nemusí na realizáciu projektu vyčleňovať žiadne mimoriadne finančné prostriedky a na nákup energie i splátky investície mu stačí rovnaký objem financií, aké doteraz vynakladal iba na platby dodávateľom energie. Táto metóda predstavuje komplexnú službu spotrebiteľmi energie, ktorá zahŕňa:

  • návrh projektu
  • realizáciu
  • pravidelnú údržbu
  • meranie a vyhodnocovanie dosiahnutých úspor

Táto metóda je vhodná najmä pre tých záujemcov, ktorí nemajú o podobe projektu úplne jasnú predstavu, prípadne nemôžu jednorázovo vyčleniť také množstvo finančných prostriedkov, aby túto investíciu pokryla.

Zákazník a firma EPC medzi sebou uzatvoria zmluvu.

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti